Tra cứu xem phần mềm quản lý iShopman bạn đang sử dụng có được cấp phát bản quyền hợp lệ hay không. Phần mềm có bản quyền hợp lệ sẽ được chúng tôi hỗ trợ miễn phí

Nhập vào mã khách hàng mà chúng tôi đã cấp phát cho bạn

Hoặc nhập vào tên công ty một cách chính xác chữ in chữ thường như thông tin hiện trên cửa sổ phần mềm như hình ví dụ sau đây