Nhóm  Trang Xắp xếp Chiều
TT Tiêu đề Cập nhật
Bộ cài điều khiển màn cảm ứng BA-POS  22/11/2017 
Driver màn cảm ứng SJ-5100  16/06/2017 
Driver máy in mã vạch XP-235b/360b/365B  16/06/2017 
Cài máy XP-365B chọn driver XP-360B
Driver máy in SJ-58  16/06/2017 
Driver máy in XP-58iih/XP-P300  16/06/2017 
Máy XP-P300 (bluetooth) chọn XP-58C
Driver máy in XP-Q200ii  16/06/2017 
https://drive.google.com/open?id=0B22GYqu9b1QpQmsyY1VoN2FFMlE